Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Miracle Service 3.7.0

Autor: Nexent Innovations Inc.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 60.39 MB
Cena: 1395.00 $
Počet stiahnutí: 160907
Dátum pridania: 2007-09-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Vista, Windows2003

Krátky popis k programu Miracle Service:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Miracle Service vo verzií 3.7.0 od autora Nexent Innovations Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Miracle Service je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Miracle Service ..

Popis od autora programu - Nexent Innovations Inc. v anglickom jazyku:

Miracle Service provides a comprehensive service management and dispatch software solution. It provides Customer and Equipment Management information along with Dispatching, Inventory, Invoicing and Reporting. From our powerful inventory module through our integrated service management module to our invoicing module, Miracle Service tracks all of your costs and profits to ensure you are getting the most out of your business. Miracle Service ensures you can quickly assess the profitability of your maintenance contracts by site, by contract and by client. It provides reporting on inventory levels to ensure you have the products and material you need on-hand. Our powerful dispatch module enables you to define service zones and dispatch your technicians by their service zone to lower travel costs and increase technician productivity. Furthermore, our dispatch module provides you with its unique warning lights system to alert you to repeat callbacks and problem sites ensuring you limit your return trips and minimize your costs. Your server licence with one user starts at $895 USD. With our software installed in over 25 countries around the globe, we have the proven ability to support your local needs. Optional Modules provide Sales Orders and Invoices, Multiple Warehouse, Purchase Order, Preventative Maintenance, and Wireless Messaging. The Accounting Exporter module integrates the information with many standard accounting applications including Quickbooks and Peachtree. Miracle Service is the only software to offer this level of modularization ensuring you are only paying for the software you need for your business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Miracle Service poskytuje komplexné riadenie služieb a odoslanie softvérové ​​riešenia. Poskytuje zákazníkom a zariadení Správa informácie spolu s dispečing, zásob, fakturácia a výkazníctva. Z našej výkonný modul inventúry prostredníctvom nášho integrovaný modul pre správu služieb pre naše modul fakturácie, Miracle služba sleduje všetky vaše náklady a zisky, aby ste získali čo najviac z vášho podnikania. Miracle Servis zabezpečuje môžete rýchlo vyhodnotiť ziskovosť vašej zmluvy o údržbe podľa stránok, a podľa príslušnej zmluvy klientom. Poskytuje hlásenie o stave zásob, aby vám boli výrobky a materiály, ktoré potrebujete na-ruka. Náš mocný odoslania modul umožňuje definovať servisné zóny a odoslanie vášho technici ich servisnej zóne na nižšie cestovné náklady a zvýšiť produktivitu techník. Navyše, naša expedícia modul vám ponúka unikátny systém výstražné svetlá, aby vás upozornil opakovať spätné volania a lokalít problém zabezpečiť si limit spiatočnej cesty a minimalizovať svoje náklady. Váš server licencie s jedným užívateľom začína na 895 dolár USD. S naším softvérom nainštalovaný vo viac ako 25 krajinách po celom svete, máme preukázanú schopnosť podporovať miestne potreby. Voliteľné moduly poskytujú predajné objednávky a faktúry, viac skladov, objednávky, preventívna údržba, a bezdrôtové Správy. Účtovná Vývozca modul integruje informácie s mnohými štandardných účtovných aplikácií, vrátane QuickBooks a Peachtree. Miracle služba je len softvér, ponúknuť túto úroveň modularizácia zaistiť si len platiť za softvér, ktorý potrebujete pre vaše podnikanie.

Sťahujte tu: Miracle Service 3.7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Craigslist Phone Verified Accounts 1Novinka

Craigslist phone verified accounts for sale guaranteed to work.

Orientačný preklad: Craigslist telefón overené účty za účelom predaja zaručená.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.38 MB

BarbusLab MobiDB 2.3.1Novinka

Make a mobile java application with your content

Orientačný preklad: Make mobilné java aplikácie s obsahom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.73 MB

PDF-Forms 3.0Novinka

Fill out PDF forms, save them and print them. You can add form fields to PDFs.

Orientačný preklad: Vypĺňanie formulárov PDF, uložiť a vytlačiť. Môžete pridať pole formulára na PDF.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.20 MB

computer Repair Los Angeles ArticlSubmit 1.0Novinka

Article Submitter Buzz is the simplest, fastest way to submit articles

Orientačný preklad: Článok predkladateľom Buzz je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako odoslať články

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.46 MB

Michigan search engine marketing 1.0Novinka

michigan search engine marketing bar, from Netvantage Marketing

Orientačný preklad: Michigan vyhľadávanie motor hospodárskeho bar, z Netvantage Marketing

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.06 MB

BlueSender 2.5Novinka

BlueSender is a bluetooth advertising application.

Orientačný preklad: BlueSender je bluetooth reklamné aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.50 MB

Timesheet 2.16Novinka

An invaluable aid for those who work flexitime.

Orientačný preklad: Neoceniteľnú pomoc pre tých, ktorí pracujú flexibilnej.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.5 MB

Aella Mass Emailer 2.0.0Novinka

Aella is a windows mass email programme designed to create HTML and text emails.

Orientačný preklad: Aella je Windows hmotnosť e-mailový program s cieľom vytvoriť HTML e-maily a textové.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.37 MB

10 Minute Action Plans 5.0.2Novinka

Template for developing comprehensive Action Plans in 10 Minutes

Orientačný preklad: Šablóna pre vypracovanie komplexnej akčné plány za 10 minút

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

Najsťahovanejšie programy