Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Miracle Service 3.7.0

Autor: Nexent Innovations Inc.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 60.39 MB
Cena: 1395.00 $
Počet stiahnutí: 160676
Dátum pridania: 2007-09-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Vista, Windows2003

Krátky popis k programu Miracle Service:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Miracle Service vo verzií 3.7.0 od autora Nexent Innovations Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Miracle Service je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Miracle Service ..

Popis od autora programu - Nexent Innovations Inc. v anglickom jazyku:

Miracle Service provides a comprehensive service management and dispatch software solution. It provides Customer and Equipment Management information along with Dispatching, Inventory, Invoicing and Reporting. From our powerful inventory module through our integrated service management module to our invoicing module, Miracle Service tracks all of your costs and profits to ensure you are getting the most out of your business. Miracle Service ensures you can quickly assess the profitability of your maintenance contracts by site, by contract and by client. It provides reporting on inventory levels to ensure you have the products and material you need on-hand. Our powerful dispatch module enables you to define service zones and dispatch your technicians by their service zone to lower travel costs and increase technician productivity. Furthermore, our dispatch module provides you with its unique warning lights system to alert you to repeat callbacks and problem sites ensuring you limit your return trips and minimize your costs. Your server licence with one user starts at $895 USD. With our software installed in over 25 countries around the globe, we have the proven ability to support your local needs. Optional Modules provide Sales Orders and Invoices, Multiple Warehouse, Purchase Order, Preventative Maintenance, and Wireless Messaging. The Accounting Exporter module integrates the information with many standard accounting applications including Quickbooks and Peachtree. Miracle Service is the only software to offer this level of modularization ensuring you are only paying for the software you need for your business.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Miracle Service poskytuje komplexné riadenie služieb a odoslanie softvérové ​​riešenia. Poskytuje zákazníkom a zariadení Správa informácie spolu s dispečing, zásob, fakturácia a výkazníctva. Z našej výkonný modul inventúry prostredníctvom nášho integrovaný modul pre správu služieb pre naše modul fakturácie, Miracle služba sleduje všetky vaše náklady a zisky, aby ste získali čo najviac z vášho podnikania. Miracle Servis zabezpečuje môžete rýchlo vyhodnotiť ziskovosť vašej zmluvy o údržbe podľa stránok, a podľa príslušnej zmluvy klientom. Poskytuje hlásenie o stave zásob, aby vám boli výrobky a materiály, ktoré potrebujete na-ruka. Náš mocný odoslania modul umožňuje definovať servisné zóny a odoslanie vášho technici ich servisnej zóne na nižšie cestovné náklady a zvýšiť produktivitu techník. Navyše, naša expedícia modul vám ponúka unikátny systém výstražné svetlá, aby vás upozornil opakovať spätné volania a lokalít problém zabezpečiť si limit spiatočnej cesty a minimalizovať svoje náklady. Váš server licencie s jedným užívateľom začína na 895 dolár USD. S naším softvérom nainštalovaný vo viac ako 25 krajinách po celom svete, máme preukázanú schopnosť podporovať miestne potreby. Voliteľné moduly poskytujú predajné objednávky a faktúry, viac skladov, objednávky, preventívna údržba, a bezdrôtové Správy. Účtovná Vývozca modul integruje informácie s mnohými štandardných účtovných aplikácií, vrátane QuickBooks a Peachtree. Miracle služba je len softvér, ponúknuť túto úroveň modularizácia zaistiť si len platiť za softvér, ktorý potrebujete pre vaše podnikanie.

Sťahujte tu: Miracle Service 3.7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

7 S Framework Software 1.0Novinka

7 S Framework Software (Strategic Analysis, Management)

Orientačný preklad: 7 S rámcovej Software (Strategická analýza, Management)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Marketing Chiropractic 1.0Novinka

Marketing chiropractic ebook on chiropractic advertising by Ben Cummings

Orientačný preklad: Marketing ebook chiropraxe na chiropraxe reklamy Ben Cummings

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.42 MB

RoadLog 1.2Novinka

Palm mileage tracker with automatic Excel spreadsheet reports when you HotSync.

Orientačný preklad: Palm najazdené trackera s automatickým tabuľkového procesora Excel správy, keď HotSync.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

NP PPC Tracker 1.0Novinka

Free Ad Tracking Script that tracks clicks, keywords, codes and visitor stats

Orientačný preklad: Zadarmo reklamu sledovania skript, ktorý sleduje kliknutia, kľúčové slová, kódy a návštevník štatistiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Bytescout BarCode Reader 1.10Novinka

Freeware utility to read barcodes from images (JPG, TIFF, PNG, GIF image files)

Orientačný preklad: Freeware utilita čítať čiarové kódy z obrázkov (JPG, TIFF, PNG, GIF image súbory)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.86 MB

BlueSender 2.5Novinka

BlueSender is a bluetooth advertising application.

Orientačný preklad: BlueSender je bluetooth reklamné aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.50 MB

BlueServer 1.00Novinka

BlueServer is an easy-to-use program for monitoring Bluetooth devices

Orientačný preklad: BlueServer je ľahké-to-use program pre monitorovanie zariadenia Bluetooth

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.35 MB

Appointment Book 2.3.4Novinka

We are the global leader in providing scheduling software

Orientačný preklad: Sme globálnym lídrom v poskytovaní plánovanie softvér

Licencia: Commercial | Veľkosť: 18.3 MB

Article Marketing Mega Pack 1.0Novinka

3 Article Marketing Software Programs & 9 part Video Course

Orientačný preklad: 3 Článok Marketing softvérové programy & 9 časť Video kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy