Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PMI PMP Exam Simulator 4.0

Autor: Project Management Training
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.03 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 829
Dátum pridania: 2009-06-23
Aktualizácia: 2011-06-11

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PMI PMP Exam Simulator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PMI PMP Exam Simulator vo verzií 4.0 od autora Project Management Training. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PMI PMP Exam Simulator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PMI PMP Exam Simulator ..

Popis od autora programu - Project Management Training v anglickom jazyku:

pmp professional As you attempt your PMP preparation, your aim is to learn the skills required to train you for your project management profession exam. The PMP credential test targets two primary areas of your training; the theory and practical. The test is intended to evaluate not only your level of expertise but your ability to utilize that in given situations. Therefore, these are what the PMP preparation aspires to develop for you.

An individual that is accountable for project management needs to hold the right knowledge and fact to smoothly maneuver every process concerned. In your PMP preparation, you'll receive the chance to recap that information as a part of your PMP exam preparation. This level is integrated with every other level involved since information is your driving power.

PMP jobs are even more complex with the mixture of information is supplied in this area. It may come in reports, diagrams, graphs, among other means. So you need to be able to understand the supplied information; what is the purpose of information if you don't have the ability to understand and evaluate them?
After you have interpreted the data, your next step is to decide how that information will be used in propelling the project ahead. This is among the greater focus that you are required to know for your PMP exam.

As with all additional tests, analysis is essential in a PMP examination preparation. Thus, most PMP preparation demand proper analysis technique that enables prospective PMP exam candidates to break down the information provided to them. In association with this is the power to decide the relationship among regions of complex information.

Once it comes to evaluation, you need the knowledge capacity as well as other complex elements that are essential in project management such as social skills. How competent is one individual to evaluate and constitute judgments about ideas or decisions related to a particu

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PMP profesionálne ako pokúsite PMP prípravku, váš cieľ je naučiť schopností potrebných na vlak ti za váš projekt riadenia profesie skúšku. PMP poverenie testovanie dve základné oblasti cieľov vašej odbornej prípravy; teória a praktické. Test je určený na zhodnotenie nielen vaše úroveň odbornosti, ale vašu schopnosť využívať v uvedených situáciách. Preto sú čo PMP príprava aspiruje na rozvoj pre vás.

Jednotlivec, ktorý je zodpovedný za riadenie projektu je potrebné držať správne poznanie a skutočnosť hladko manévruje každý proces. PMP prípravu, dostanete šancu znovu tieto informácie ako súčasť vášho PMP Zkouąka prípravku. Táto úroveň je integrovaný s každé iné úrovňou pretože informácie je hnacou moc.

PMP miest sú ešte zložitejšie zmesou informácie poskytnuté v tejto oblasti. To môže prísť v správach, diagramy, grafy, medzi inými prostriedkami. Takže budete musieť byť schopní pochopiť poskytnutými informáciami; čo je účelom informácie, ak nemáte schopnosť pochopiť a hodnotiť ich?


Po výkladu údajov vaším ďalším krokom je rozhodnúť, ako sa použije tieto informácie v katapultovacím projektu dopredu. To je medzi väčšie zameranie, ktoré ste povinní poznať pre vaše PMP skúšku.

Ako s všetky dodatočné testy, analýzy je nevyhnutná pripravovaných PMP preskúmanie. Teda väčšina PMP príprava dopytu riadne analýzy techniku, ktorá umožňuje potenciálnym PMP skúąka kandidátov sa rozdeliť informácie im poskytnuté. V spojení s týmto je právomoc rozhodovať vzťah medzi regióny komplexné informácie.

Keď príde na hodnotenie, musíte poznatkov spôsobilosť, ako aj iných zložitejších prvkov, ktoré sú nevyhnutné na riadenie projektov, ako sú sociálne zručnosti. Ako príslušný je jedného jedinca na vyhodnotenie a predstavujú rozsudkov o nápady alebo rozhodnutí súvisiacich s particu

Sťahujte tu: PMI PMP Exam Simulator 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

T-Minus Moving Day Countdown 6.0Novinka

Moving Countdown. Now you can count down the remaining time!

Orientačný preklad: Pohybujúce sa odpočítavanie. Teraz môžete odpočítavať zostávajúci čas!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.61 MB

8 Hour Shift Schedules for 7 Days a Week 2Novinka

Templates for 8 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 7 days a week.

Orientačný preklad: Šablóny pre 8 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 7 dní v týždni.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

Easy Hour Assignments with Excel 1.66Novinka

Schedule 25 people to daily hours the easy way with Excel.

Orientačný preklad: Rozvrh 25 osôb na denné hodiny jednoduchý spôsob, ako s programom Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Vertabase Timer 3.3Novinka

Fun & Easy-to-use Time Tracking stopwatch & record keeper:clients, project,tasks

Orientačný preklad: Fun & Easy-to-použitie Time Tracking stopky a záznam chovateľ: klienti, projekt, úlohy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.34 MB

CRPA 1.7Novinka

Object-Oriented Multi-Perspective Knowledge Management Database System

Orientačný preklad: Objektovo-orientované Multi-Perspective Knowledge Management databázový systém

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.64 MB

Project Planning and Management 2.0Novinka

Complete project management solution for planning and managing any project

Orientačný preklad: Kompletná projektová riešenie pre správu plánovanie a riadenie všetkých projektov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

Calendar 50 People to Tasks With Excel 1.28Novinka

Assign 50 employees to groups and tasks with an Excel calendar scheduler.

Orientačný preklad: Priradenie 50 zamestnancov skupiny a úlohy s Excel kalendár plánovač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

TeaCup Problem Solver 2.02Novinka

Solve problems with this logic-crunching brainstorming package.

Orientačný preklad: Riešenie problémov s týmto chroustající logika brainstorming balíkom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.37 MB

Work Time Tracker 5.1Novinka

Business time tracking software. Collects, analyzes and reports employees' time.

Orientačný preklad: Obchodné sledovanie času softvér. Zhromažďuje, analyzuje a čas správy zamestnancov '.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.61 MB

Najsťahovanejšie programy