Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Virtual Piano 3.0

Autor: ButtonBeats
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.58 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 11021
Dátum pridania: 2009-03-24
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Audio a multimédia > Tvorba hudby

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Virtual Piano:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Virtual Piano vo verzií 3.0 od autora ButtonBeats. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Virtual Piano je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Virtual Piano ..

Popis od autora programu - ButtonBeats v anglickom jazyku:

Here is the ButtonBeats Virtual Piano. Control this Piano with your computers keyboard! The Piano is perfectly in Tune. Each note is accurate to the T. Try out this piano. It plays very smooth. You will enjoy playing this one very much. We have a community of people contributing songs you can play on the piano. The songs are converted from the music notes into keys on the keyboard. So as long as you know how to type you can recreate piano master pieces on your computers keyboard. Since the Piano is accurate we can convert any real world song into notes you can play on your computer. Visit ButtonBeats.com to see what new songs have been published recently. This Piano has been featured on apple.com top 50 Dashboard widgets, widgetbox.com top widgets. The piano has been mentioned is magazine publications from US to France. Feel free to keep the piano and play as much as you want. I made it to be FREE for all and it is. Now everyone in the world has the chance to enjoy playing the piano even if they have never played before. You will be able to play jingle bells immedietly on your firts try! You jst have to type the letters that represent the notes. Example - here is jingle bells. JingleBells j,j,j, j,j,j ,j,l, g,h,j k,k,k,k,k,j,j,j,j,h,h,j,h, l, j,j,j, j,j,j, j,l,g,h,j, k,k,k,k,k,j,j,j,l,l,k,h,g,
So easy! This is a great tool to practice the piano when away from it, a great tool for youg children to get a feel for a real piano. It is also a good Typing teacher! Just typing the letters from the songs will help you store their locatins on the keyboard into your memory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tu je ButtonBeats virtuálne Piano. Kontrolovať tento Piano pomocou klávesnice počítače! Klavír je dokonale v harmónii. Každá poznámka je presné T. Vyskúšajte tento klavír. Hrá veľmi hladký. Užijete si tohle hrať veľmi veľa. Máme komunita ľudí prispieva skladby môžete hrať na klavír. Skladby sú konvertované z hudby poznámky do klávesov na klávesnici. Tak dlho, ako viete, ako písať môžete opätovne vytvoriť klavírne skladby predlohy na klávesnici počítačov. Pretože klavír je presné môžeme previesť reálnom svete skladby do poznámok môžete prehrávať v počítači. Navštívte ButtonBeats.com vidieť, aké nové piesne boli uverejnené nedávno. Tento Piano bol vybavený na apple.com tauráciami Dashboard widgety, widgetbox.com najvyššie widgety. Klavír bolo uvedené je časopis publikácie z nás do Francúzska. Neváhajte viesť piano a hrať ako chcete. Urobil som to byť zdarma pre všetkých a to je. Teraz každý na svete má šancu vychutnať hranie na klavír, aj keď majú nikdy nehral pred. Budete môcť hrať jingle zvony immedietly pri firts pokuse o! Ste jst musieť písať listy, ktoré predstavujú poznámky. Príklad - tu je jingle zvony. JingleBells j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j k, k k k, k, j, j, j, j, h, h, j, h, l, j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j, k, k, k, k, k, j, j, j, l, l, k, h, g, tak jednoduché! To je skvelý nástroj na praxi klavír keď preč od neho, skvelý nástroj pre deti youg získať pocit, pre skutočné klavír. Je to aj dobrý učiteľ písanie! Len písať listy z piesní pomôže vám ukladať ich locatins na klávesnici do pamäte.

Sťahujte tu: Virtual Piano 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CheckBeat 3Novinka

Checkbox-based drum machine and sample player.

Orientačný preklad: Checkbox-založené bubon stroj a vzorky prehrávač.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.84 MB

RealGuitar 2.0Novinka

Truly authentic solo and accompaniment guitar parts.

Orientačný preklad: Naozaj autentické sólo a tútorstvo gitarové party.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 42.50 MB

Forte Standard 2.0Novinka

The world's most intelligent music composing and notation software.

Orientačný preklad: Na svete najviac inteligentné hudby skladanie a zápis softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.21 MB

Music MasterWorks 3.92Novinka

Easy to use MIDI music editor with voice-to-note

Orientačný preklad: Jednoduché použitie MIDI hudobný editor s hlasovým-k-note

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.73 MB

Mopis 1.2.2Novinka

VST/AU soft synth plugin that does subtractive sounds and sample resynthesis.

Orientačný preklad: VST / AU soft synth plugin, ktorý subtraktívne zvuky a vzorku resynthesis.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.72 MB

Free Guitar Lessons 1.0Novinka

Free guitar lessons covering chords, rhythm, and lead guitar playing methods.

Orientačný preklad: Bezplatne gitarové lekcie zahŕňajúce akordy, rytmus, a sólovú gitaru hrá metódy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.23 MB

Ants iPhone Ringtone Maker 1.0Novinka

iPhone Ringtone Maker is to convert audio files to .M4R as iPhone Ringtone

Orientačný preklad: iPhone Ringtone Maker je konvertovať audio súbory. M4R ako iPhone Ringtone

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.88 MB

Chord Pickout 1.61Novinka

This program uses its artificial intelligence to guess chords for you.

Orientačný preklad: Tento program využíva svoje umelej inteligencie hádať akordy pre vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

SynthMaker 1.1.6Novinka

Audio programming tool for creating VST plugins or learning DSP

Orientačný preklad: Zvukové programovacie nástroje na vytváranie VST pluginy alebo učenia DSP

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.9 MB

Najsťahovanejšie programy