Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Virtual Piano 3.0

Autor: ButtonBeats
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.58 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 11734
Dátum pridania: 2009-03-24
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Audio a multimédia > Tvorba hudby

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Virtual Piano:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Virtual Piano vo verzií 3.0 od autora ButtonBeats. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Virtual Piano je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Virtual Piano ..

Popis od autora programu - ButtonBeats v anglickom jazyku:

Here is the ButtonBeats Virtual Piano. Control this Piano with your computers keyboard! The Piano is perfectly in Tune. Each note is accurate to the T. Try out this piano. It plays very smooth. You will enjoy playing this one very much. We have a community of people contributing songs you can play on the piano. The songs are converted from the music notes into keys on the keyboard. So as long as you know how to type you can recreate piano master pieces on your computers keyboard. Since the Piano is accurate we can convert any real world song into notes you can play on your computer. Visit ButtonBeats.com to see what new songs have been published recently. This Piano has been featured on apple.com top 50 Dashboard widgets, widgetbox.com top widgets. The piano has been mentioned is magazine publications from US to France. Feel free to keep the piano and play as much as you want. I made it to be FREE for all and it is. Now everyone in the world has the chance to enjoy playing the piano even if they have never played before. You will be able to play jingle bells immedietly on your firts try! You jst have to type the letters that represent the notes. Example - here is jingle bells. JingleBells j,j,j, j,j,j ,j,l, g,h,j k,k,k,k,k,j,j,j,j,h,h,j,h, l, j,j,j, j,j,j, j,l,g,h,j, k,k,k,k,k,j,j,j,l,l,k,h,g,
So easy! This is a great tool to practice the piano when away from it, a great tool for youg children to get a feel for a real piano. It is also a good Typing teacher! Just typing the letters from the songs will help you store their locatins on the keyboard into your memory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tu je ButtonBeats virtuálne Piano. Kontrolovať tento Piano pomocou klávesnice počítače! Klavír je dokonale v harmónii. Každá poznámka je presné T. Vyskúšajte tento klavír. Hrá veľmi hladký. Užijete si tohle hrať veľmi veľa. Máme komunita ľudí prispieva skladby môžete hrať na klavír. Skladby sú konvertované z hudby poznámky do klávesov na klávesnici. Tak dlho, ako viete, ako písať môžete opätovne vytvoriť klavírne skladby predlohy na klávesnici počítačov. Pretože klavír je presné môžeme previesť reálnom svete skladby do poznámok môžete prehrávať v počítači. Navštívte ButtonBeats.com vidieť, aké nové piesne boli uverejnené nedávno. Tento Piano bol vybavený na apple.com tauráciami Dashboard widgety, widgetbox.com najvyššie widgety. Klavír bolo uvedené je časopis publikácie z nás do Francúzska. Neváhajte viesť piano a hrať ako chcete. Urobil som to byť zdarma pre všetkých a to je. Teraz každý na svete má šancu vychutnať hranie na klavír, aj keď majú nikdy nehral pred. Budete môcť hrať jingle zvony immedietly pri firts pokuse o! Ste jst musieť písať listy, ktoré predstavujú poznámky. Príklad - tu je jingle zvony. JingleBells j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j k, k k k, k, j, j, j, j, h, h, j, h, l, j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j, k, k, k, k, k, j, j, j, l, l, k, h, g, tak jednoduché! To je skvelý nástroj na praxi klavír keď preč od neho, skvelý nástroj pre deti youg získať pocit, pre skutočné klavír. Je to aj dobrý učiteľ písanie! Len písať listy z piesní pomôže vám ukladať ich locatins na klávesnici do pamäte.

Sťahujte tu: Virtual Piano 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MIDI to MP3 Converter 2.0Novinka

Convert MIDI to MP3, Convert MID to WAV, Midi to MP3 Converter, midi to wav

Orientačný preklad: Prevod MIDI do MP3, MID Prevod do WAV, MIDI to MP3 Converter, midi do wav

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Cool Audio Editor 3.26Novinka

Create, edit, filter, apply effects, and convert audio files.

Orientačný preklad: Vytvárať, upravovať, filtrovať, aplikovať efekty, a konvertovať audio súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.18 MB

Drumsite 1.5Novinka

The realistic drums creation tool, supports multiple samples per instrument.

Orientačný preklad: Realistické bicie nástroj pre tvorbu, podporuje niekoľko vzoriek na nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.91 MB

TempoPerfect Metronome For Pocket PC 3.01Novinka

Keep the beat with this metronome that runs on a Windows CE device.

Orientačný preklad: Držať beat s touto metronome, ktorý beží na zariadenie systému Windows CE.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.653 MB

Rhythm Guitar Licks and Riffs 3.0Novinka

Musician Expansion Pack for Mastering Rhythm Guitar Licks and Riffs

Orientačný preklad: Hudobník datadisk pre Mastering Licks rytmická gitara a Riffs

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.79 MB

Ants iPhone Ringtone Maker 1.0Novinka

iPhone Ringtone Maker is to convert audio files to .M4R as iPhone Ringtone

Orientačný preklad: iPhone Ringtone Maker je konvertovať audio súbory. M4R ako iPhone Ringtone

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.88 MB

Audio Editor Studio 1.21Novinka

Professional digital audio editor,Record and edit mp3, wma, wav, ogg

Orientačný preklad: Profesionálny digitálny audio editor, záznam a úpravy mp3, wma, wav, ogg

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.74 MB

FlexiMusic Composer Mar2005Novinka

Music Composing software can compose your own complete music/song from scratch.

Orientačný preklad: Skladanie hudby softvér môže zostaviť svoj vlastný kompletný hudobný / pieseň od nuly.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.78 MB

Pianito MicroStudio 3.1Novinka

Piano and drum machine sequencer with real time MIDI and wave recording.

Orientačný preklad: Klavír a bicie automat sekvencer s MIDI v reálnom čase a vlnovej nahrávanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.3 MB

Najsťahovanejšie programy